Namens alle ouders van de Ouderraad (OR) van de Karel Eykman School heten wij u van harte welkom op onze school. Wij willen u in het kort informeren over onze doelstelling en de manier waarop wij werken.

De huidige ouderraad bestaat uit 16 enthousiaste ouders. Wij vergaderen ongeveer 5 keer per jaar. In samenspraak met de directie en de leerkrachten organiseren wij de activiteiten die buiten het reguliere schoolprogramma vallen. U kunt hierbij denken aan:

  • de sportdag
  • het sinterklaasfeest
  • het Kerstfeest
  • het schoolreisje
  • de avondvierdaagse
  • de brugpiepertocht
  • het zomerfeest

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren, zijn wij geheel afhankelijk van uw, vrijwillige, ouderbijdrage. Het bedrag dat hiervoor is vastgesteld is €55,00 per kind per schoolseizoen. Voor kinderen die na 1 januari op school komen is het bedrag €30,00.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u automatisch bericht van de OR over de ouderbijdrage. U wordt per brief geïnformeerd over de gang van zaken.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0437 7711 13 t.n.v. Ouderraad Karel Eykmanschool, onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind(eren) en de groep waarin uw kind zit. Vermeldt u de achternaam waarmee uw kind op school bekend is.

Alles wat wij organiseren staat of valt met de inbreng van ouders. Om de activiteiten goed en verantwoord te laten verlopen zal er regelmatig om uw hulp worden gevraagd. Om inzicht te krijgen in hoeverre u beschikbaar bent voor diverse activiteiten, krijgt u aan het begin van het schooljaar een activiteitenformulier van de leerkracht, waarop u kunt aangeven waar u aan mee wilt doen.

Tenslotte wensen wij u en uw kind(eren) mooie schooljaren toe op de Karel Eykman School.

Met vriendelijke groet,
namens de ouderraad.

Devina Bergema, voorzitter
Carine Koetsier en Evelien van Puijenbroek, penningmeester