Het zorgteam van de KES bestaat uit interne begeleiders en een remedial teachter. Een r.t.'er ondersteunt de groepsleerkracht door enkele leerlingen extra, individueel zorg te bieden.

Op de Karel Eykman School hebben we ervoor gekozen de remedial teaching met name te richten op ons leesonderwijs. Het goed leren lezen is tenslotte een belangrijke basis voor de verdere schoolloopbaan van een kind. Leerlingen die een achterstand hebben of dreigen op te lopen ten opzichte van hun klasgenootjes, komen ervoor in aanmerking. Deze keuze komt tot stand naar aanleiding van toetsgegevens en observaties. We streven natuurlijk zoveel mogelijk naar een preventieve aanpak. Daarom zal de individuele hulp vooral gericht zijn op de leerlingen in de middenbouw.

Handelingsplan
De intern begeleider of r.t.'er schrijft een handelingsplan. In dat plan wordt het specifieke probleem beschreven en welke doelen we willen behalen. In het plan staat ook welke leerstof we aanbieden en wat de leerkracht in de groep doet en eventueel ook de ouders thuis. Dit plan wordt vooraf besproken met de ouders. De leerling krijgt dan in een vooraf vastgestelde periode van zes tot acht weken, één of twee keer per week individuele hulp buiten de groep, onder schooltijd. Na de oefenperiode wordt er getoetst en worden de resultaten met de ouders besproken.

Onderzoek
Ook naar aanleiding van een onderzoek door de orthopedagoog van de School Begeleidingsdienst, kan het noodzakelijk zijn een leerling twee keer per week individueel te ondersteunen. Deze periode van extra hulp zal vaak een half jaar beslaan.