Een logopedist houdt zich bezig met meerdere aspecten die met communicatie te maken hebben namelijk taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. Om goed te kunnen communiceren met anderen is het van belang goed te kunnen horen, denken en begrijpen wat er wordt gezegd.

Spreken is voor kinderen al vrij snel een belangrijk communicatiemiddel. Kinderen die slecht spreken, kunnen zich vaak niet goed uiten. In ernstige gevallen kan dit tot moeilijk gedrag of driftbuien leiden. Bovendien verwerft een kind de meeste informatie via taal. Maar ook een afwijkende stem kan een kind slecht verstaanbaar maken, hierdoor kan dus eveneens het contact met de omgeving bemoeilijkt worden.

Wat voor problemen komt een logopedist tegen bij basisschoolleerlingen?

  • Taalproblemen: onvoldoende begrip van wat er gezegd wordt; te kleine woordenschat; verkeerde volgorde van woorden in een zin; verkeerd gebruik van meervoudsvormen en vervoegingen.
  • Spraakproblemen: het niet of niet goed kunnen uitspreken van woorden of klanken; stotteren; snel en onduidelijk spreken.
  • Stemproblemen: kinderheesheid
  • Problemen met luisteren en onthouden: slechthorendheid; niet goed kunnen onthouden van opdrachten.
  • Mondgedrag: mondademen; duim- of vingerzuigen.

In Amstelveen is er voor gekozen niet elke leerling automatisch te screenen. Als de leerkracht problemen vermoedt of constateert op één van de bovengenoemde gebieden, meldt de intern begeleider het kind aan bij de schoollogopediste. Voor onze school is Lisette Weststeijn op maandagmorgen beschibaar voor screening en onderzoek. De leerkracht vraagt vooraf toestemming aan u als ouder om het kind te laten screenen. Ouders kunnen ook zelf, via de leerkracht of intern begeleider hun kind aanmelden. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 hiervoor in aanmerking. Na afloop van de screening worden leerkracht en ouders geïnformeerd. Als uit de screening blijkt dat er iets aan de hand is, wordt in onderling overleg besloten wat er verder gaat gebeuren. Er zijn diverse mogelijkheden: controle op korte of lange termijn, adviezen aan ouders en leerkracht, nader onderzoek of verwijzing naar een vrijgevestigd logopedist. Vanwege de lange wachtlijsten voor logopedische behandeling, adviseren wij om bij problemen uw kind tijdig te laten screenen.