Onze school onderhoudt contacten met de schoolbegeleidingsdienst Drielanden voor educatieve dienstverlening, gevestigd te Hoofddorp.

De aanleiding daartoe kan heel verschillend zijn. Zo verzorgt de dienst nascholingscursussen voor leraren of begeleiden ze speciale projecten zoals in ons geval de invoering van een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Ook de intern begeleiders kunnen een beroep doen op een deskundige van de SBD. Hoe gaat dat laatste in zijn werk?

Consultatie
De intern begeleider speelt een belangrijke rol in de organisatie van de zorgverbreding en de coördinatie van de leerlingenzorg op school. Voor ondersteuning bij de uitvoering van deze taken kan een beroep gedaan worden op de SBD. Deze ondersteuning kan o.a. bestaan uit consultatief overleg over de begeleiding van leerlingen of hulp bij de organisatie van de zorgverbreding. Op de Karel Eykman School hebben de drie i.b-ers maandelijks op dinsdagochtend overleg met de orthopedagoog drs. J.A.M.Visscher. De geboden hulp wordt zorgvuldig afgestemd op de aard van het probleem en de hulpvragen van we stellen.

Handelingsgerichte diagnostiek
Wanneer we problemen blijven ervaren bij de begeleiding van een leerling en er geen directe oplossingen voorhanden zijn, dan kan er een observatie of onderzoek plaatsvinden. De medewerkers van de SBD werken vanuit het model “handelingsgerichte diagnostiek”. Zij volgen hiermee de landelijke ontwikkelingen op het gebied van leerlingbegeleiding. In deze vorm van hulpverlening gaat het om onderzoek naar de leer- en gedragsproblemen van de leerling. De hulpverlener analyseert de problemen, zoekt naar mogelijke verklaringen en adviseert. Het advies moet passen bij de wensen, mogelijkheden en beperkingen van kind, ouder en leraar, groep of school en moet in het belang zijn van het kind. Daarom is er in de verschillende fasen van het diagnostisch proces steeds samenwerking en overleg met school en ouders. Dit verhoogt de kans op een verantwoord en bruikbaar advies. De onderzoeksresultaten worden in een verslag vastgelegd en doorgesproken met ouders en school. Na een afgesproken periode wordt met de leraar en/of i.b.-er nagegaan of het advies effect heeft, met name of het advies de leraar en de leerling uitzicht geeft op succes.

Voor meer informatie kunt u de website raadplegen: Drielanden, educatieve dienstverlening