De intern begeleiders hebben een cursus handelingsgericht werken gevolgd om kinderen, ouders en leerkrachten met een hulpvraag te kunnen begeleiden.

De zorgstructuur op de Karel Eykman School is duidelijk:

 1. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg van de leerlingen in de groep.
 2. Twee keer per jaar houden de leerkracht en de intern begeleider een groepsbespreking over hoe het gaat met de leerlingen in de groep.
 3. Wanneer er hulpvragen zijn over een individuele leerling vraagt de leerkracht consultatie bij de intern begeleider aan. Ook zijn er regelmatig leerlingbesprekingen / intervisie in de onder-, midden- en bovenbouw.
 4. Voor een individuele leerling kan een handelingsplan opgesteld worden in de groep en/of met de remedial teacher. In een handelingsplan staat een doel aangegeven en hoe er gewerkt zal worden om dat doel te behalen. De ouders worden op de hoogte gesteld als het kind een handelingsplan in de groep heeft.
 5. Extern handelen: consultatie of begeleiding buiten school: Logopedie, Drielanden Educatieve Dienstverlening, schoolmaatschappelijk werk, GGD en BJZ, Verwijs Indicatie en Advies (VIA).
 6. Externe zorg: Speciaal Basis Onderwijs, Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL), Commissie voor Indicatiestelling (CVI).

Handelingsgericht werken gaat uit van:

 • De onderwijsbehoeften van een leerling:
  Omgaan met verschillen tussen leerlingen op het gebied van de leerontwikkeling, werkhouding en taakgedrag, cognitief functioneren, sociaal-emotioneel functioneren en lichamelijk functioneren Wat heeft een kind nodig om een bepaald doel te bereiken? Welke begeleiding is wenselijk en haalbaar?
 • Positieve aspecten van de leerling, de ouder(s), leerkracht. Het vragen naar, observeren, benoemen en opschrijven van positieve kenmerken van leerlingen, ouders en leerkrachten blijkt in de praktijk prettig te werken.
 • De werkwijze is systematisch en doelgericht: Welke zorgen of problemen ervaren leerkracht, kind en ouders? Wat gaat er goed? Wat willen we bereiken? Wat is ons doel? Welke oplossingen zijn er? Wat hebben we nodig om dat gestelde doel te bereiken?
 • Constructieve samenwerking / communicatie tussen intern begeleider, ouders, kind en externe begeleiders. School en ouders werken samen aan de ontwikkeling / begeleiding van de kinderen. De ouders / leerling zijn de ervaringsdeskundigen en de leerkracht is de onderwijsprofessional, waarbij eenieders mening ertoe doet!