Een Leerling Onderwijs Volgsysteem is een hulpmiddel om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling middels toetsen.

Om de vorderingen van onze leerlingen goed te volgen en zicht te krijgen op de kwaliteit van het onderwijs op de Karel Eykman School, staan de maanden januari en juni in het teken van de afname van zogenaamde methode-onafhankelijke toetsen.

LOVS
Op de Karel Eykman School gebruiken we de toetsen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs. We hebben naast de Leerlingvolgsysteemtoetsen, ook de keuze gemaakt voor de afname van de Entreetoets eind groep 7, en de Eindtoets Basisonderwijs (beter bekend als de Citotoets) in groep 8. Deze toetsen richten zich allemaal op het meten van de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Vanaf groep 2 tot en met medio groep 8, te toetsen we op het gebied van taal, rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Er zijn twee afnamemomenten in een schooljaar, januari en juni. Met deze methode onafhankelijke toetsen voor de groepen 3 tot en met 8 kunnen we de vorderingen van onze leerlingen op systematische wijze volgen.
Voor het systematisch volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren we de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL). In het na- en voorjaar vullen de leerkrachten een observatielijst in over het gedrag.

Leerling Onderwijs Volg Systeem LOVSSignaleren
Het werken met de LVS-toetsen gaat in fasen. De eerste fase, het signaleren, start met het afnemen en nakijken van de toetsen. Wij hebben ervoor de gekozen de toetsen schriftelijk te laten maken. De resultaten worden verwerkt in de computer waar de scores van de leerlingen worden omgezet in een Romeins cijfer (I-II-III-IV-V), waarbij I het hoogste en V het laagste is. De toetsuitslagen geven een goed beeld van de vorderingen van iedere leerling afzonderlijk en van de groep als geheel. Van individuele leerlingen maken we in een grafiek de ontwikkeling per vakgebied zichtbaar. Ook leerlingen die zeer hoge I-scores behalen, hebben onze aandacht omdat zij laten zien dat zij de reguliere leerstof zeer goed aankunnen en juist behoefte hebben aan uitdaging en verrijking.

Analyseren
Wanneer de leerkracht constateert dat een leerling onvoldoende vooruitgaat of een te lage score behaalt, wordt een foutenanalyse gemaakt. Waar heeft deze leerling problemen mee?

Handelen
Is het beeld van een leerling helder (eventueel aangevuld met de gegevens van de methode gebonden toetsen), dan stelt de leerkracht vast welke acties er ondernomen worden. Welke hulp gaan we deze leerling bieden? Het plan van aanpak wordt vastgelegd in het groepsplan of in een individueel handelingsplan. Bij een volgende toetsafname kunnen we vervolgens bepalen welk effect de remediëring heeft gehad.

Kwaliteitszorg
Het LOVS is niet alleen een krachtig hulpmiddel als het gaat om een optimaal leerproces voor iedere leerling, het is ook onmisbaar voor onze kwaliteitszorg. Naast het leerlingniveau zijn er nog twee niveaus van gebruik: het niveau van de groep en het niveau van de school. De groepsoverzichten laten ons zien hoe de groep er als geheel voor staat en in welke mate iedere groep erin slaagt de doelen voor dat jaar te bereiken. De schooloverzichten per vakgebied, geven ons een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op school.
De intern begeleiders leggen de groeps- en schoolresultaten vast in een zogenaamde zelfevaluatie. Wat zeggen de resultaten over het gegeven onderwijs? In de teamvergaderingen en het managementoverleg bespreken we of de resultaten aan onze verwachtingen voldoen en waar ons onderwijs bijstelling verdient. Zo werken we planmatig aan de kwaliteit van ons onderwijs.