Ondersteuning - algemeen

vlnr. Marjanne Koops, Jidske Lindhout, Marianne Kwant en Wilma Rietveld 

Op de Karel Eykman School werkt een groot aantal enthousiaste collega's. Allen dragen gezamenlijk zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. De groepsleerkracht is de eerst verantwoordelijke persoon voor de zorg aan de kinderen. Drie leerkrachten houden zich speciaal bezig met de organisatie van de extra ondersteuning aan leerlingen. Daarnaast maakt Wilma Rietveld deel uit van het ondersteuningsteam.

De intern begeleiders hebben een cursus handelingsgericht werken gevolgd om kinderen, ouders en leerkrachten met een hulpvraag te kunnen begeleiden.

Iedere school heeft een schoolplan. Hierin staat het beleid van de school beschreven. Welke doelen streeft de school na?

Een Leerling Onderwijs Volgsysteem is een hulpmiddel om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling middels toetsen.

Als je dagelijks als groepsleerkracht met de kinderen uit je klas optrekt, leer je de kinderen goed kennen.

Informatie rol ouder-kind coach in het basisonderwijs Aalsmeer en Amstelveen

"De jeugdhulpverlener (JHV) komt én uit het werkveld én kan een beschikking afgeven én is een wandelend loket"

Onze school onderhoudt contacten met de schoolbegeleidingsdienst Drielanden voor educatieve dienstverlening, gevestigd te Hoofddorp.

Een logopedist houdt zich bezig met meerdere aspecten die met communicatie te maken hebben namelijk taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor.

Sinds dit schooljaar is Margreet Ames gestart als schoolmaatschappelijk werker in school, specifiek gericht op kortdurende trajecten.

De Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) is het leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wij werken op de Karel Eykman School met de methode Leefstijl. Leefstijl staat voor sociaal-emotionele vaardigheden.