voorjaar - zomer

 

 

Rekenen blok 3b & 4b

 

Orientatie in de getallen

Optellen en aftrekken

Vermenigvuldigen en delen

Kommagetallen 

Breuken en procenten

Geld

Tijd

Meten en meetkunde

Grafieken

 

Spelling Thema 7 & 8

 

Woorden met een apostrof ’s

Woorden met een trema

Het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord

Leenwoorden uit het Engels

Leenwoorden uit het Frans

Woorden met een x

 

Werkwoord Spelling Thema 7 & 8

 

Andere klankwerkwoorden normaal

Andere klankwerkwoorden met v/f of z/s wisseling of wijziging medeklinker

Zelfde- en andere klankwerkwoorden

Gebiedende wijs normaal of stam op t

Gebiedende wijs stam op d of v/f of z/s wisseling

Gebiedende wijs onregelmatige werkwoorden

 

Taalverkennen Thema 7 & 8

 

Puntkomma

Aanwijzen voornaamwoord

Bijvoeglijk naamwoord zonder zelfstandig naamwoord

Samengestelde zinnen met twee hoofdzinnen

Persoonlijk bezittelijk en aanwijzend voornaamwoord

Gebiedende wijs

Onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp

Beeldspraak: deel voor het geheel en geheel voor een deel

 

Woordenschat Thema 7 & 8

 

Themawoorden die te maken hebben met het thema verzamelingen van brieven

Themawoorden die te maken hebben met het thema verzamelingen in een museum

Themawoorden die te maken hebben met het thema moderne musea/uitvindingen

Themawoorden die te maken hebben met het thema commerciële reclame

Themawoorden die te maken hebben met het thema sluikreclame

Themawoorden die te maken hebben met het thema aanbiedingen

Aanleren van strategieën bij onbekende woorden

 

Schrijven Thema 7 & 8

 

Het schrijven van een werkstuk, eerste versie

Het schrijven van een werkstuk, eind versie

Communicatiemodel toepassen in vragen

Het schrijven van een gebruikersbeoordeling

Boodschap afstemmen op de ontvanger

Het schrijven van een zakelijke brief met een klacht

Boodschap afstemmen op de ontvanger

 

Spreken en luisteren Thema 5 & 6

 

Presentatie geven

Communicatiemiddel toepassen in vragen

Conflict gesprek voeren

Effecten van communicatief gedrag

Betoog voeren

Boodschap afstemmen op de ontvanger

Klachtgesprek voeren

Boodschap afstemmen op de ontvanger

 

Technisch Lezen

 

Correct lezen (foutlees lezen van woorden, teksten en zinnen, kortom lezen wat er staat).

Vlot lezen ( woorden, zinnen en teksten correct en in het juiste tempo lezen)

Vloeiend lezen ( teksten, zinnen en woorden zonder haperingen en met de juiste

intonatie, afgestemd op de inhoud van de tekst die gelezen wordt).

Leesplezier. Er voor zorgen dat kinderen plezier beleven aan lezen. 

Bijv stimuleren van boekpromotie en of introduceren van de leesstoel.

 

Begrijpend Lezen blok 5&6

 

Letterlijk, ordenend en oordelend begrip: details opsporen en afleiden, vergelijken en ordenen van details, onderscheiden feiten en meningen.

Afgeleid, ordenend en oordelend begrip: afleiden van hoofdgedachte, samenvatten van hoofdgedachte, mening geven over hoofdpersonen.

Afgeleid, ordenend en oordelend begrip: doel-middelrelatie herkennen, zoeken naar problemen en oplossingen, sleutelwoorden zoeken en hoofdzinnen maken.

Letterlijk, afgeleid, ordenend en oordelend begrip: herkennen van oorzaak met gevolgen, details verzamelen en beoordelen, informatie ordenen en samenvatten.

Letterlijk, afgeleid en ordenend en oordelend begrip: herkennen van de relaties:  oorzaak-gevolg, doel-middel en probleem-oplossing, samenvatten met behulp van de sleutelwoorden en een korte schets.

Afgeleid, ordenend en oordelend begrip: een tekst zonder hoofdstukjes indelen, feiten vergelijken.

Letterlijk, afgeleid en oordelend begrip: beoordelen of informatie bruikbaar is in een Engelssprekend land, elkaar informeren over een gelezen tekst.

Ordenend en oordelend begrip: Schets geven van de voorbereiding van een spreekbeurt en van de ontwerptest, bruikbaarheid beoordelen van de ontwerptest.

Ordenend en oordelend begrip: Informatie uitwisselen en vergelijken, sleutelwoorden uit de tekst halen en een schets van de inhoud geven, samenvatting maken.

Letterlijk, afgeleid en ordenend en oordelend begrip: beoordelen of een tekst geschikt is voor het leesdoel, overeenkomsten en verschillen herkennen.

prijsuitreiking.jpg