Een verzoek tot het verlenen van buitengewoon verlof dient de ouder ruim op tijd bij je directeur in.

 Elke groepsleerkracht heeft het formulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof in de klassenmap. Er is een formulier voor tot en met 10 dagen beschikbaar, een formulier voor méér dan 10 dagen én een formulier vakantieverklaring voor een zelfstandige.

Voor een aanvraag geldt de volgende procedure:

  • De leerkracht geeft een blanco formulier een de ouder / verzorger / leerling of
  • De ouder download een formulier (hierboven);
  • Aanvraag komt naar school;
  • De directeur vult het formulier in;
  • Het origineel, voor de ouders, ontvangt de oudste leerling uit het gezin;
  • Bij meer leerlingen (in lagere groepen) uit één gezin, ontvangen de leerkrachten een kopie in hun postbak, zodat ook zij op de hoogte zijn van de aanvraag en het eventuele geoorloofde of ongeoorloofde verlof;
  • De directeur bewaart één kopie van de aanvraag.

We wijzen de ouders op hun verantwoordelijkheden aangaande extra verlofaanvragen.

Wij doen er namelijk alles aan om bij ziekte van leerkrachten voor inval te zorgen, zodat er sprake is van een optimale leertijd. Dan verwachten wij van ouders eigenlijk hetzelfde en is “luxe verzuim” geen optie!

Elke aanvraag wordt aan de leerplichtambtenaar toegestuurd.

koning.jpg